Algemene Ledenvergadering 2021

Beste leden,

Bij dezen nodigt het bestuur van F.C. Roerdalen u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 30 september 2021, aanvang 20.00 uur in de kantine van het sportpark Ratommerveld in Melick.

Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Berichten van verhindering en mededelingen.
  3. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 24 september 2020.
  4. Vaststellen bestuurlijk jaarverslag 2020-2021 F.C. Roerdalen.
  5. Beknopt financieel jaarverslag.
  6. Opgave en benoeming leden kascommissie.

Nieuwe leden die zitting willen nemen in de kascommissie kunnen zich tot 27 september 2021 per mail aanmelden (secretaris@fcroerdalen.nl). Benoeming is vervolgens voor 3 jaar, c.q. dit ter vergadering op 30 september 2021 kenbaar maken.

7. Verslag van de kascommissie en goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten (jaarrekening 2020-2021), inclusief toelichting.

8. Vaststellen contributies seizoen 2021-2022.

9. Vaststellen begroting 2021-2022.`

10. Vaststellen huishoudelijk reglement F.C. Roerdalen.

11. Afscheid aftredende bestuursleden F.C. Roerdalen

12. Benoeming nieuwe bestuursleden en commissieleden F.C. Roerdalen.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurs- of commissiefunctie kunnen zich tot 27 september 2021 per mail aanmelden (secretaris@fcroerdalen.nl)., c.q. dit ter vergadering op 30 september 2021 kenbaar maken.

13. Rondvraag

14. Sluiting.