Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging aan alle leden van F.C. Roerdalen voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op 27 september 2019, aanvang 21.00 uur in de kantine van het sportpark Ratommerveld in Melick.

 

Beste leden, jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Melick, 2 september 2019

 

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Berichten van verhindering en mededelingen.
 3. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 26 oktober 2018.
 4. Vaststellen bestuurlijk jaarverslag 2018-2019 F.C. Roerdalen inclusief beknopt financieel jaarverslag.
 5. Opgave en benoeming leden kascommissie

Nieuwe leden die zitting willen nemen in de kascommissie kunnen zich tot 25 september 2019 per mail aanmelden (secretaris@fcroerdalen.nl). Benoeming is vervolgens voor 3 jaar.

 1. Verslag van de kascommissie en goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten (jaarrekening 2018-2019), inclusief toelichting.
 2. Vaststellen contributies seizoen 2019-2020 conform voorstel (zie bijlage 1).
 3. Vaststellen begroting 2019-2020.
 1. Benoeming nieuwe bestuursleden en commissieleden F.C. Roerdalen.

 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurs- dan wel commissiefunctie kunnen zich tot 25 september 2019 per mail aanmelden (secretaris@fcroerdalen.nl)., c.q. dit ter vergadering op 27 september 2019 kenbaar maken.

 

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

De balans, jaarrekening, begroting en jaarverslag van F.C. Roerdalen kunnen vanaf 20 september 2019 per mail aangevraagd worden via: secretaris@fcroerdalen.nl

De stukken liggen tevens vanaf 3 dagen voor de Algemene vergadering ter inzage bij de penningmeester. Verzoek om inzage indienen via: penningmeester@fcroerdalen.nl